દેશની સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતા પર્વ માં મારો મતદેશ ની અખંડતા,એકતા, સુરક્ષા અને વિકાસ નેઅને હું તમામ મત દાતા ઓને અપીલ કરું છું કે.વધુ માં વધુ મતાધિકાર નો ઉપોયગ કરી ને લોક શાહી ના પર્વ ને વધાવો.

Share to

દેશની સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતા પર્વ માં મારો મત 
દેશ ની અખંડતા,એકતા, સુરક્ષા અને વિકાસ ને
અને  હું તમામ મત દાતા ઓને અપીલ કરું છું કે.
વધુ માં વધુ મતાધિકાર નો ઉપોયગ કરી ને લોક શાહી ના પર્વ ને વધાવો.
મહેશભાઇ સી. વસાવા
પુર્વ ધારાસભ્ય દેડિયાપાડા


Share to