ગુજરાત રાજ્યમાં ૧૦ હજારથી વધુ આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ભરતી

Share toઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવા માટેનો સમય: તા. ૮/૧૧/૨૦૨૩ થી તા. ૩૦/૧૧/૨૦૨૩ રાત્રે ૧૨:૦૦ કલાક સુધી

ભરતીની જગ્યા:
આંગણવાડી કાર્યકરની ૩૦૦૦ અને આંગણવાડી તેડાગરની ૭૦૦૦થી વધુ

વધુ માહિતી માટે તથા અરજી કરવા માટે વિઝિટ કરો https://www.umiyaji.in/2023/11/e-hrms.html


Share to

You may have missed