મુલદ ટોલ નાકા પાસેથી ફોર વ્હીલ ગાડીમાં ભરેલ ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો કુલ કિ.રૂ.૫,૧૦,૭૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડી પ્રોહિબીશનનો ગણનાપાત્ર કેશ શોધી કાઢતી ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ @gujaratpolice_

Share to

મુલદ ટોલ નાકા પાસેથી ફોર વ્હીલ ગાડીમાં ભરેલ ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો કુલ કિ.રૂ.૫,૧૦,૭૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડી પ્રોહિબીશનનો ગણનાપાત્ર કેશ શોધી કાઢતી ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ @gujaratpolice_


Share to