જય સિયારામ….ભરૂચ લોકસભાના સાંસદ અને ઉમેદવાર શ્રી મનસુખભાઇ વસાવા સાથે ડેડીયાપાડાના માજી ધારાસભ્ય શ્રી મહેશભાઈ વસાવા સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી.ભરૂચ લોકસભાના ઉમેદવાર શ્રી મનસુખભાઇ વસાવાનો ભવ્ય વિજય થાય તે માટે સૌ કાયઁકતૉઓ ભેગા મળીનો ખભે-ખભે મિલાવી કામ કરે તેવું આહવાન કયુઁ હતું

Share to

જય સિયારામ….

ભરૂચ લોકસભાના સાંસદ અને ઉમેદવાર શ્રી મનસુખભાઇ વસાવા સાથે ડેડીયાપાડાના માજી ધારાસભ્ય શ્રી મહેશભાઈ વસાવા સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી.ભરૂચ લોકસભાના ઉમેદવાર શ્રી મનસુખભાઇ વસાવાનો ભવ્ય વિજય થાય તે માટે સૌ કાયઁકતૉઓ ભેગા મળીનો ખભે-ખભે મિલાવી કામ કરે તેવું આહવાન કયુઁ હતું


Share to