અંક્લેશ્વર રૂરલ પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં આવેલ સજોદ, હરીપુરા તથા નાંગલ ગામની સીમમાંથી થયેલ જી.ઇ.બી.ના કેબલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી, ચોરીમાં ગયેલ ૩૧૦ કિ.ગ્રા. કેબલ કી.રૂ.૬૫,૧૦૦/- ના મુદામાલ સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડતી ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ

Share to

અંક્લેશ્વર રૂરલ પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં આવેલ સજોદ, હરીપુરા તથા નાંગલ ગામની સીમમાંથી થયેલ જી.ઇ.બી.ના કેબલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી, ચોરીમાં ગયેલ ૩૧૦ કિ.ગ્રા. કેબલ કી.રૂ.૬૫,૧૦૦/- ના મુદામાલ સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડતી ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ
@gujaratpolice_


Share to