અંક્લેશ્વર શહેર “બી” ડીવીઝન પો.સ્ટે વિસ્તારના કેબલ બ્રીજ પરથી ઇકો ગાડીમાં ભરેલ ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો કુલ કિં.રૂ. ૨,૫૧,૩૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડી પ્રોહિબીશનનો ગણનાપાત્ર કેશ શોધી કાઢતી ભરૂચ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ

Share to

અંક્લેશ્વર શહેર “બી” ડીવીઝન પો.સ્ટે વિસ્તારના કેબલ બ્રીજ પરથી ઇકો ગાડીમાં ભરેલ ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો કુલ કિં.રૂ. ૨,૫૧,૩૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડી પ્રોહિબીશનનો ગણનાપાત્ર કેશ શોધી કાઢતી ભરૂચ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ


Share to

You may have missed