સુરતના ખટોદરા વિસ્તારની ઘટના પ્રેમીએ પ્રેમિકા પર ચપ્પુ વડે કર્યો હુમલો જીવલેણ હુમલો કરતા યુવતીને ગંભીર ઇજા પહોંચી #DNS news

Share to

સુરતના ખટોદરા વિસ્તારની ઘટના પ્રેમીએ પ્રેમિકા પર ચપ્પુ વડે કર્યો હુમલો
જીવલેણ હુમલો કરતા યુવતીને ગંભીર ઇજા પહોંચી

DNS NEWS


Share to

You may have missed