23-બારડોલી લોકસભા બેઠક

Share to

સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધીમાં નોંધાયેલ મતદાન – 61.01%156 – માંગરોળ – 65.21%
157- માંડવી – 70.12 %
158 – કામરેજ – 43.13%
169 – બારડોલી – 60.32 %
170 – મહુવા – 64.23%
171 – વ્યારા – 69.35 %
172 – નિઝર – 76.05 %


Share to