ગુજરાત પોલીસમાં જોડાવા ઈચ્છનાર યુવાનો માટે ખુશખબર !

Share to


રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગુજરાત પોલીસમાં કુલ ૧૨૪૭૨ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવામાં આવશે. આ માટે ઓનલાઈન અરજી કરીને ગુજરાત પોલીસ સાથે દેશની સેવા માટે જોડાઓ.

દેશસેવાનું એમનું સપનું થશે સાકાર,
ગુજરાત પોલીસમાં નવી ભરતી સાથે અનેક યુવાનોને મળશે આવકાર !


Share to