પોલીસ સામે ફરિયાદ નોધવા સરકારે 14449 નંબર આપ્યોહેલ્પલાઈન નંબર 15 દિવસમાં એક્ટિવ થશેહેલ્પલાઇન 24*7 રહેશે કાર્યરત

Share to

Police દમન, Police વિરુદ્ધની ફરિયાદો માટે નંબર જાહેર

પોલીસ સામે ફરિયાદ નોધવા સરકારે 14449 નંબર આપ્યો
હેલ્પલાઈન નંબર 15 દિવસમાં એક્ટિવ થશે
હેલ્પલાઇન 24*7 રહેશે કાર્યરત

#gujaratpolice #helplinenumber #policecomplain #DNS news


Share to

You may have missed