પાટણ ના હારીજ ખાતે વીજળી પાડવા થી લાખો રૂપિયાનો ઊતરેલો પાક નાસ પામ્યો.

Share to

*પાટણ ના હારીજ ખાતે વીજળી પાડવા થી લાખો રૂપિયાનો ઊતરેલો પાક નાસ પામ્યો.*

કમોસમી વરસાદ ને કારણે ઘણી જગ્યાએ ખેડૂતો નો પાક બરબાદ થઈ ગયો છે.


Share to