લોકશાહી મહાપર્વ…

Share toમતદાન કરી જાગૃત નાગરિક તરીકેની ફરજ અદા કરી. આપ સૌને અપીલ મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરો અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં સહભાગી બનો. મનસુખભાઈ વસાવા


Share to

You may have missed