બોડેલી શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં લોકસભાની ચૂંટણી અનુલક્ષીને બોડેલી પોલીસ દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલીંગ

Share to

બ્રેકિંગ
બોડેલી શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પોલીસ દ્વારા બી,એસ,એફ જવાનોને સાથે ફૂટ પેટ્રોલિંગ કર્યું


આગામી દિવસોમાં આવી રહેલ લોકસભાની ચૂંટણીમાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે બોડેલી પોલીસ દ્વારા બોડેલી નગરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું


ઈમરાન મન્સુરી બોડેલી છોટાઉદેપુર


Share to

You may have missed