આજ રોજ પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર , ભરૂચ ખાતે જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી મયુર ચાવડા સાહેબશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં તાલીમ લઈ રહેલ હથિયારી મહિલા લોકરક્ષકની બેઝીક તાલીમ પૂર્ણ થતાં 234 મહિલા લોકરક્ષકોની દિક્ષાંત પરેડ સમારોહનું – પરેડ ગ્રાઉન્ડ, પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર , ભરૂચ ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલ

Share to

આજ રોજ પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર , ભરૂચ ખાતે જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી મયુર ચાવડા સાહેબશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં તાલીમ લઈ રહેલ હથિયારી મહિલા લોકરક્ષકની બેઝીક તાલીમ પૂર્ણ થતાં 234 મહિલા લોકરક્ષકોની દિક્ષાંત પરેડ સમારોહનું – પરેડ ગ્રાઉન્ડ, પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર , ભરૂચ ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલ


Share to