રાજપારડી પો.સ્ટે વિસ્તારમાં રાજપારડીથી નેત્રંગ તરફ જતા રોડ ઉપરથી બાઇક પર લઇ જવાતો શંકાસ્પદ ડીઝલનો જથ્થો જેની કુલ કિ.રૂ. ૫૯,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડતી ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ

Share to

રાજપારડી પો.સ્ટે વિસ્તારમાં રાજપારડીથી નેત્રંગ તરફ જતા રોડ ઉપરથી બાઇક પર લઇ જવાતો શંકાસ્પદ ડીઝલનો જથ્થો જેની કુલ કિ.રૂ. ૫૯,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડતી ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ @gujaratpolice_


Share to