તમારા ફોનમાં ઇમરજન્સી એલર્ટ મેસેજ આવે તો ઘભરાશો નહીં..આ સંદેશ નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી રહેલી સમગ્ર ભારતની ઇમરજન્સી એલર્ટ સિસ્ટમના પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે.

Share to

તમારા ફોનમાં ઇમરજન્સી એલર્ટ મેસેજ આવે તો ઘભરાશો નહીં..
આ સંદેશ નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી રહેલી સમગ્ર ભારતની ઇમરજન્સી એલર્ટ સિસ્ટમના પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે.
@gujaratpolice_


Share to