મોરબીના વાકાનેર પોલીસ દ્રારા જી.આર.ડી.,હોમગાર્ડ તથા SPC ના વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારી માટી મારો દેશ ઝુંબેશ અનુસંધાને શપત વિધિ કાર્યકમ તથા શહેર વિસ્તારમાં માર્ચ પરેડ તથા તિરંગા યાત્રા કરવામાં આવી

Share to

મોરબીના વાકાનેર પોલીસ દ્રારા જી.આર.ડી.,હોમગાર્ડ તથા SPC ના વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારી માટી મારો દેશ ઝુંબેશ અનુસંધાને શપત વિધિ કાર્યકમ તથા શહેર વિસ્તારમાં માર્ચ પરેડ તથા તિરંગા યાત્રા કરવામાં આવી
Harsh Sanghavi CMO Gujarat Bhupendra Patel Gujarat Police


Share to