રાજકોટ પોલીસ કમિશનર રાજુ ભાર્ગવ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર આનંદ પટેલની બદલીરાજકોટના નવા પોલીસ કમિશનર તરીકે બ્રિજેશ જા

Share to

રાજકોટ પોલીસ કમિશનર રાજુ ભાર્ગવ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર આનંદ પટેલની બદલી
રાજકોટના નવા પોલીસ કમિશનર તરીકે બ્રિજેશ જા


Share to