કીશનાડ થી ઠીકરીયા ગામ જતા રોડ ઉપર ઇક્કો કારમાંથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂના બોક્ષ નંગ-૧૫ સાથે એક આરોપીને કુલ ₹ ૪,૨૭,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ ઝડપી પાડી પ્રોહિબીશનનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી ભરૂચ ક્રાઇમ

Share to

કીશનાડ થી ઠીકરીયા ગામ જતા રોડ ઉપર ઇક્કો કારમાંથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂના બોક્ષ નંગ-૧૫ સાથે એક આરોપીને કુલ ₹ ૪,૨૭,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ ઝડપી પાડી પ્રોહિબીશનનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ #bharuchpolice #GujaratPolice #bharuch @gujaratpolice_


Share to

You may have missed