બીલ વગરના વિમલ પાન મસાલા તથા જરદાનો જથ્થા સાથે એક ઇસમને ટાટા કંપનીના ટેમ્પા સહિત એક મોબાઇલ મળી કુલ્લે કિંમત રૂપિયા ૮૧,૧૪,૮૦૦/- નો શંકાસ્પદ મુદ્દામાલ વાહન ચેકિંગ દરમ્યાન ઝડપી પાડતી નેત્રંગ પોલીસ

Share to

બીલ વગરના વિમલ પાન મસાલા તથા જરદાનો જથ્થા સાથે એક ઇસમને ટાટા કંપનીના ટેમ્પા સહિત એક મોબાઇલ મળી કુલ્લે કિંમત રૂપિયા ૮૧,૧૪,૮૦૦/- નો શંકાસ્પદ મુદ્દામાલ વાહન ચેકિંગ દરમ્યાન ઝડપી પાડતી નેત્રંગ પોલીસ


Share to

You may have missed