રાજકોટ ખાતે આજે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર ભાઈ મોદીએ આપી સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને એમ્સ હોસ્પિટલ ની ભેટ… હજારો લોકોએ લગવ્યા નારા ધન્યવાદ મોદીજી અબ કી બાર 400 કે પાર

Share to

રાજકોટ ખાતે આજે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર ભાઈ મોદીએ આપી સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને એમ્સ હોસ્પિટલ ની ભેટ… હજારો લોકોએ લગવ્યા  નારા ધન્યવાદ મોદીજી અબ કી બાર 400 કે પાર

રિપોર્ટર, મહેશ કથિરીયા
દૂરદર્શી ન્યુઝ


Share to

You may have missed