ખોટુ સોનું બતાવી ઠગાઇ કરવાના ઇરાદે ફરી રહેલ એક ઇસમને ઝડપી પાડતી ભરૂચ એસ.ઓ.જી. @gujaratpolice_

Share to

ખોટુ સોનું બતાવી ઠગાઇ કરવાના ઇરાદે ફરી રહેલ એક ઇસમને ઝડપી પાડતી ભરૂચ એસ.ઓ.જી. @gujaratpolice_


Share to

You may have missed