આધારકાર્ડ લિંક જેવા કામો રૂબરૂ અથવા અધિકૃત માધ્યમ દ્વારા કરવાનો આગ્રહ રાખો. કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે આપની માહિતી શેયર ન કરો.

Share to

આવા ફોન કોલ બાબતે જાગૃત બનો અને સાયબર ફ્રોડથી બચો.

આધારકાર્ડ લિંક જેવા કામો રૂબરૂ અથવા અધિકૃત માધ્યમ દ્વારા કરવાનો આગ્રહ રાખો. કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે આપની માહિતી શેયર ન કરો.

આવા ફોન કોલ બાબતે જાગૃત બનો અને સાયબર ફ્રોડથી બચો.


Share to