અનેકવિધ નવીન વિકાસ પ્રકલ્પોની ભેટ આપવા ગુજરાતની મુલાકાતે પધારેલ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું માનનીય રાજયપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા અન્ય મહાનુભાવો દ્વારા અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.#વિકસિત_ભારત_વિકસિત_ગુજરાત

Share to

અનેકવિધ નવીન વિકાસ પ્રકલ્પોની ભેટ આપવા ગુજરાતની મુલાકાતે પધારેલ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું માનનીય રાજયપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા અન્ય મહાનુભાવો દ્વારા અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.

વિકસિતભારતવિકસિત_ગુજરાત


Share to

You may have missed