વાલીયા પો.સ્ટે.ના ગુનાહીત વિશ્વાસધાત તથા પ્રોહિબીશનના ગુનામાં વોન્ટેડ વધુ આઠ આરોપીને વાલીયા શીલુડી ચોકડી ખાતેથી ઝડપી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભરૂચ

Share to

વાલીયા પો.સ્ટે.ના ગુનાહીત વિશ્વાસધાત તથા પ્રોહિબીશનના ગુનામાં વોન્ટેડ વધુ આઠ આરોપીને વાલીયા શીલુડી ચોકડી ખાતેથી ઝડપી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભરૂચ #bharuchpolice #GujaratPolice #bharuch @gujaratpolice_


Share to

You may have missed