પ્રોહીબીશનના ગણનાપાત્ર કેશમાં છેલ્લા છ માસથી નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી નેત્રંગ પોલીસ #bharuchpolice #GujaratPolice #bharuch @gujaratpolice_

Share to

પ્રોહીબીશનના ગણનાપાત્ર કેશમાં છેલ્લા છ માસથી નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી નેત્રંગ પોલીસ #bharuchpolice #GujaratPolice #bharuch @gujaratpolice_


Share to