બેક્રિંગવાલિયા પોલીસ મથક ના પી.આઈ, રાઈટર, હેડ કોન્સ્ટેબલ અને ટ્રાફિક પોલીસ એમ અંદાજે 9 જેટલા પોલિસ કર્મીઓની રાતો રાત બદલી કરાઈ..

Share to

વાલિયા પોલીસ મથક ના
પી.આઈ, રાઈટર, હેડ કોન્સ્ટેબલ અને ટ્રાફિક પોલીસ એમ અંદાજે 9 જેટલા પોલિસ કર્મીઓની રાતો રાત બદલી કરાઈ..


Share to